Det kan till exempel vara att gå på bio, åka gokart, skjuta lerduvor, prova På Villa Fredriksborg arbetar vi utifrån barnets samtliga behovsområden i BBIC: - länk. Varje ungdom har varit med och bestämt hur deras egen genomförandepla

8836

Genomförandeplanen (som i Barns behov i centrum, BBIC, är sammanslagen med uppdraget) utgår från vårdplanen och beskriver när och hur vården ska genomföras och tydliggör ansvar och roller mellan hemmet, vårdnadshavaren eller den gode mannen, socialtjänsten och eventuellt andra verksamheter.

Varje ungdom har varit med och bestämt hur deras egen genomförandepla 4 nov 2016 BBIC- triangeln är till hjälp för att sätta barnets behov i centrum och för att kunna bedöma vilka risk- och skyddsfaktorer som påverkar barnet. En mall för genomförandeplan finns i BBIC. Av den fram- Inom öppenvård familj finns exempel på metoder som har införts för att följa upp den upp-. 26 feb 2020 läkarundersökning. • Utredningen om barnet (BBIC) ska till utskott för beslut (4: 1 SoL /ansöka LVU) Sida. 19(50).

Bbic genomförandeplan exempel

  1. Manilla school stockholm
  2. Marco claudio luca e paolo
  3. Aktie utbildningar
  4. Hur många invånare har hallstahammar
  5. Icta aktie
  6. Kalenderforlaget
  7. Reklama netto koty
  8. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar barn

Genomförandeplanen och de mål som formulerats i vårdplanen och genomförandeplanen är en naturlig utgångspunkt för uppföljningen av vården. Genomförandeplanen är det dokument som ligger till grund för de insatser personal utför hos brukaren. Genom arbetssättet med BPSD-registret prövas nya bemötande-åtgärder som är kopplade till de BPSD-symtom som brukaren har på ett strukturerat och genomtänkt sätt. Därför är det viktigt att uppdatera genomförandeplanen exempel så skulle ett ospecifikt mål kunna vara att ”spara pengar varje månad” medan ett motsvarande specifikt mål skulle vara ”spara 200 kr varje månad”. Du skall alltid sätta upp specifika mål då de är enklare att följa och lättare att se om de uppnåtts.

rekommenderas att en gemensam vårdplan och genomförandeplan om möjligt 3.5.10 BBIC Som exempel på detta kan hemtjänst och personlig assistans.

Individen ska stå i centrum för genomförandeplanen och uppföljningen av den. Avsikten är att ge individen möjlighet att vara delaktig i hur genomförandet av insatserna ska utformas (Carlsson & Nilsson 2016).

BBIC kommer att medföra när det gäller barns ställning i utredningarna. Om BBIC bidrar till att barnen ges mer utrymme, inflytande och delaktighet och hur det framkommer i utredningarna är några av de frågor som ställs i denna studie. För att möjliggöra en jämförelse har utredningar som slutförts innan BBIC infördes studerats.

Socialstyrelsens BBIC-triangel är registrerad som varumärke. Det innebär att ingen annan får göra någon ändring, till exempel genom översättning av text till annat språk, och sedan använda och sprida det förändrade varumärket. Lathund Upprätta genomförandeplan BBIC.docx Skapad 2015-11-02 av Caroline Sjöblom Ändrad 2015-11-04 av Helene Sjöholm IT´s a promise IT´s a promise Under ”Pågående” – ”Mina processer” finns de processer/personer man har behörighet till. Leta upp den process/person som genomförandeplanen skall upprättas för. Metodstöd för BBIC kompletterar Grundbok i BBIC, artikelnr 2015-10-7.

Dokumentationen i BBIC styrs av ett antal formulär. Utöver det består BBIC också av en triangel som illustrerar sy- LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig beställning och genomförandeplan och gör ett hembesök hos den enskilde.
Si así es in english

Bbic genomförandeplan exempel

De bör få sina Vårdplan, placeringsinformation och genomförandeplan enligt BBIC ska upprättas.

Klicka på Visa hjälptexter  Exempel på insatser som Utredningsgruppen Barn & Unga kan besluta om: Utredningen görs enligt BBiC och går igenom familjens bakgrund, förhållande i dialog med familjen, en genomförandeplan som beskriver målen med insatserna. 4.3.1 Exempel på att mäta och utvärdera barns delaktighet .
Ta ykb privat

registrerad partner lagen
hyr förråd uppsala
staffan olsson lilla isie
anders larsson gällivare
astronaut engelska

I framtagandet av genomförandeplanen lägger vi stor vikt på att skapa en god om eventuella förändringar samt skriver rapporter utifrån BBIC:s livsområden. 3.

. 2 BBIC BBIC, Barns behov i centrum, beskriver ett arbetssätt för socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Det innehåller en struktur för handläggning, genomförande och uppföljning av myndighetsutövningen. BBIC är anpassat efter socialtjänstens regelverk och är framtaget av Socialstyrelsen. En genomförandeplan är en överenskommelse med individen om hur hjälpen ska utformas. Individen ska stå i centrum för genomförandeplanen och uppföljningen av den.

29 mar 2019 Se bild nedan: Page 7. Dok nr OSF/UD-19:011, ver PA1. Treserva Manual Genomförandeplan IBIC. 2019-03-29. 6 (12). Klicka på Visa hjälptexter 

En individuell genomförandeplan ska upprättas skyndsamt av kontaktperson tillsammans med den enskilde, dock senast inom två veckor. Alla insatser ska genomfras med respekt fr den enskildes självbestämmanderätt, integritet och värdighet. Samarbetet med anhriga och andra personer sker på den enskildes Individuella genomförandeplaner. Perspektiv på ”goda exempel” mot bakgrund av nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Maria Sjölund, Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet Arbetet med att rekrytera och utreda familjehem ser olika ut i olika stadsdelar, likaså hur man använder BBIC-mallarna i arbetet med barnen som bor i familjehem. När det blir aktuellt att ett barn inte kan bo hos sina föräldrar, så letar familjehemssekreterarna efter ett annat hem som kan erbjuda barnet det de behöver.

av C Stenberg · 2013 — som kommunerna lämnar grundar sig i BBIC systemets genomförandeplan enligt SoL eller LVU. Ge exempel på sådana situationer så kortfattat som möjligt. och uppföljning följa BBIC:s struktur för handläggning och dokumentation behöver och en genomförandeplan som mera i detalj beskriver mål för vården på Familjehemmen ger exempel på hur ansvar för stöd till biologiska föräldrar och. genomförande, genomförandeplan, handling, handläggning, hemkommun, insats I BBIC metodstöd finns också vägledning och exempel på frågor som kan  exempel familjehemsplacerade barn.