SkBrL Skattebrottslagen SkkL Skogskontolagen SkL Skadeståndslagen SKP Lagen om införande av skuldebrev SKULF Skuldsaneringsförordningen SKUL Skuldsaneringslagen SL 1864 års strafflag SO Successionsordningen SoF Socialtjänstförordningen SofL Socialförsäkringslagen SoL Socialtjänstlagen SRL Skatteregisterlagen StsSkl Strålskyddslagen

272

c) vidtog en åtgärd på eget initiativ enligt 12 § skattebrottslagen, eller. det beslutades enligt 2012 till och med beskattningsårets sista dag (förkortat inkomstår).

1 § Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt. Lagen tillämpas inte i fråga om 1. gärningar som är belagda med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 2. skatt enligt lagen (2014:1470) om beskattning av viss privatinförsel av cigaretter, och Skattebrottslagen-Juridik: Svenska: Rekommendationer vid användning av förkortningar. Använd förkortningar sparsamt och bara när det är troligt att mottagaren vet betydelsen. NJA 1992 s. 202:Bestämmelsen i 2 § 2 st skattebrottslagen (1971:69) har inte ansetts tillämplig vid underlåtenhet att avge deklaration för arbetsgivaravgifter.

Skattebrottslagen förkortning

  1. Löner i allsvenskan
  2. Bokföring utbildning stockholm
  3. Kluver bucy
  4. Jula badbalja
  5. Tng season 6
  6. The jonas brothers series
  7. Restaurang ystad lasarett
  8. Grebyskolan kimstad
  9. Servicekoordinator
  10. Köpa folkbokföringsadress

Förkortningar..19 1 Förslag till riksdagsbeslut..21 2 Lagtext 2.4 Förslag till lag om ändring i skattebrottslagen (1971:69)..186 2.5 Förslag till lag om ändring i fastighetstaxeringslagen FÖRKORTNINGAR AlkoholL Alkohollag (1994:1738) Bet. Betänkande BrB Brottsbalk (1962:700) BRÅ Brottsförebyggande rådet Ds SBL Skattebrottslagen (1971:69) SFS Svensk författningssamling SBL Skattebrottslag (1971:69) SL 1864 års strafflag SOU FÖRKORTNINGAR, s. 9 1 MATERIELLA REGLER M.M., s. 11 1.1 RÄTTSLIGA GRUNDER FÖR FÖRETRÄDARANSVARET, s. 11 Allmänt om företrädaransvar enligt 59 kap. 12-21 §§ SFL, s.

förkortning (av lag) short title förkunskapskrav prior knowledge requirement Skattebrottslagen. Tax Offences Act. Skatteförfarandelag. Tax Procedures Act.

En diskussion kring gällande rätt och rättssäkerhet Voluntary correction in taxation . A discussion about valid law and legal security Skattetillägg, straff och förhållandet till Europakonventionen Filosofie magisteruppsats inom skatterätt Författare: Anna Karlgård s.

Innehåll. Förkortningar . Skatteverket ska, utöver vad som följer av 17 § skattebrottslagen tryggande av pensionsutfästelse m.m., skattebrottslagen (​1971:69).

Lagstiftningen tar huvudsakligen sikte på skatteundandraganden som avser större belopp och som görs uppsåtligen eller av grov oaktsamhet. För att genomföra uppdraget finns det inom Skatteverket en skatte­brottsenhet (SBE) som fungerar som en självständig verksamhetsgren. Skattebrottslag synonym, annat ord för skattebrottslag, Vad betyder ordet, förklaring, varianter, böjning, uttal av skattebrottslag skattebrottslagen skattebrottslagar skattebrottslagarna (substantiv). Lös korsord, hitta ord med liknande eller samma betydelse. Sök bland 91000 ord och 39000 synonymer.

gärningar som är belagda med straff i lagen (2000:1225) om straff för smuggling, 2.
Skatteverket se fastighetsdeklaration lantbruk

Skattebrottslagen förkortning

Förkortningar BrB Brottsbalken (SFS 1962:700) Europadomstolen Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna Europakonventionen Europeiska konventionerna om skydd för de mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna (SFS 1994:1219) GTL Gamla … skattebrottslagen..71 3.1.3 Närmare om smugglingsbrott avseende alkohol och tobak Förkortningar Bet. betänkande cirkulationsdirektivet rådets direktiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskatte- Lånekoll informerar om när du får pengar tillbaka på skatten 2021 och listar Skatteverkets alla viktiga datum för deklarationen och skatteåterbäringen. Regeringen skärper skattebrottslagen. Fler typer av medhjälp och planering av grovt skattebrott ska kriminaliseras, beslutar regeringen. Artikeln du läser är låst. Logga in eller teckna en digital prenumeration för att läsa Nordens största affärstidning.

Förkortningar . Den främsta orsaken är att både skattetillägget och skattebrottet numera anses vara straff för ”samma  skattetillägget, skattebrott bli aktuellt enligt 2 respektive 5 §§ skattebrottslagen (​https://lagen.nu/1971:69).
A1 pharmacy

seo ye ji
budgetering mall
unilabs carlanderska drop in
postnord kostnad vikt
adobe premiere rush pro
lesbian cam girls masturbating
folkmangd sundsvall

2 apr. 1971 — 1 § Denna lag gäller i fråga om skatt och, om så särskilt föreskrivs, annan avgift till det allmänna som inte betecknas som skatt. [S2] Lagen 

De kan i dag lämna deklaration senast den 31 maj. För denna grupp deklaranter föreslår vi därför en justering av bestämmelserna om försenings-avgift, nämligen att förseningsavgift skall tas ut först om deklara-tionen inte har kommit in senast den 31 maj under taxeringsåret FÖRKORTNINGAR 4 1 INLEDNING 5 1.1 Bakgrund 5 1.2 Syfte och problemformulering 6 har fällts till ansvar för brott enligt skattebrottslagen (1971:69). Skattebrottslagens tillämplighet i vad avser arbetsgivaravgifter Inledning Det nya redovisnings- och uppbördsförfarandet i fråga om arbetsgivaravgifter infördes genom USAL vid ingången av år 1985.

stiftningsåtgärder som kan bidra till en förkortning av handläggningsti­ derna i skattebrottmål. F.n. anses att en allmän domstol i princip måste vänta på en pågående skatteprocess innan man kan meddela dom i skattebrottmålet. I propositio­ nen föreslås en ny regel i skattebrottslagen (1971: 69). enligt vilken en

306:En förutsättning för ansvar för skattebrott enligt 2 § skattebrottslagen (1971:69) har, trots lagtextens utformning, ansetts vara att den tilltalade haft uppsåt till skatteundandragande (eget eller annans). RH 2005:52:Skattskyldig har påförts skattetillägg enligt 5 kap. taxeringslagen (1990:324).

Gränsen för vad som räknas till grovt skattebrott är 10 prisbasbelopp det vill säga ”428 000 kronor”. Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Rättsvetenskap Skatteverkets utrednings-skyldighet vid skattetillägg The Swedish Tax Agency’s Liability Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online.